(0434) 222 00 00 bitlisuseak@gmail.com
Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresine Hoş Geldiniz
KONULAR
Konular

Sosyo-ekonomik temelde kalkınma ile ilişkili her çalışma kongre kapsamına girmekle birlikte konular aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • ARGE ve İnovasyon Ekonomisi
  • Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme
  • Bilişim Teknolojileri Ekonomisi
  • Kalkınmada Sağlık Ekonomisi
  • Sosyal Kalkınma Politikaları
  • Sürdürülebilir Kalkınma
  • Değer Temelli Kalkınma
  • Yenilik Sistemleri
  • Eşitsizlikler ve Sosyal Politikalar
  • Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Kurumsal Yapılar
  • İşletme Sorunları ve Çözümler
  • Kalkınma için İyi Yönetimin Bileşenleri
  • Biyoteknoloji ve Biyomedikal Yatırımları
  • Kamu Yatırımlarının Etkinliği
  • Kent Ekonomisi ve Yönetimi
  • Kentleşme ve Çevre Sorunları
  • Kırsal Kalkınma
  • Kriz Dönemlerinde Bölgesel Ekonomiler
  • Güvenlik Politikalarının Kalkınmaya Etkisi
  • Kurumsal Güven Politikaları
  • Küreselleşme ve Bölgesel Kalkınma
  • Organize Sanayi ve İhtisas Sanayi Bölgeleri
  • Örgüt, Yönetim ve Yönetici Geliştirme
  • Model İşletmeler ve Kurumlar
  • Sivil Toplum ve Bölgesel Kalkınma
  • Sosyo-Kültürel Yapı ve Kalkınma
  • Sürdürülebilir Bölgesel Gelişme Politikaları
  • Teknoloji Transfer Ofisleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
  • Üniversite-Sanayi İşbirliği
  • Yerel ve Bölgesel Dinamikler
  • Hukuk, Adalet ve Kalkınma
  • Doğal Kaynakların Yönetimi
  • Turizm Ekonomisi
  • Uluslararası Karşılaştırmalı Kalkınma Politikaları
  • Asimetrik Tehditler ve Devlet Güvenliği
  • Avrupa’nın Yeni Komşuluk Politikaları
  • Bölge Çalışmaları
  • Bölgesel Çatışmalar ve Kriz Yönetimi
  • Çatışma Çözümleri ve Arabuluculuk
  • Devlet Dışı Aktörlerin Bölgesel ve Uluslararası Sisteme Etkileri
  • Etnik ve Mezhepsel Temelli Çatışmalar
  • Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği
  • Finansal Kurumlar ve Küresel Finansal Gelişmeler
  • İnsani Güvenlik ve Göç
  • Koruma Sorumluluğu, İnsani Müdahale ve Egemenlik
  • Küresel/Bölgesel Sorunlar Karşısında Uluslararası Örgütler
  • 21 yy.da değişen Jeopolitik Koşullar
  • Kalkınma Teorileri
  • Kalkınma Uygulamaları ve Araçları
  • Kalkınma ve KOBİ’ler
  • Kalkınmada Demografik Etkenler
  • Kalkınmada Finansman
  • Kalkınmada Lojistik
  • Kalkınmada Pazarlama
  • Rekabet Edilebilirlik
  • Eğitim ve İnsan Kaynaklarının Rolü
  • İş Geliştirme ve Proje Yönetimi
  • İşgücü Piyasaları
  • Küresel Silahlanma / Silahsızlanma ve Uluslararası Sistemin İstikrarı
  • Ortadoğu’da İslami Düşünce ve İslami Hareketler
  • Radikalizm ve Aşırıcılık
  • Siber Güvenlik ve Siber Savaş
  • Silahlanma, Nükleer Silahlar, Füze Savunma Sistemleri ve Yeni Caydırıcılık
  • Sosyal Hareketler ve Uluslararası Sistem
  • Uluslararası Göç Çalışmaları, Düzensiz Göç ve Mülteci Sorunu
  • Uluslararası Güvenlik Çalışmalarında Güncel Tartışmalar
  • Uluslararası İlişkiler Teorilerinde Güncel Tartışmalar ve Değişen Jeopolitik Koşullar
  • Uluslararası Sistemde Ekonomik- Politik Rekabet
  • Uluslararası Sistemde Hukuki ve Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm Yöntemleri
  • Uluslararası Sistemde Stratejik Denge Arayışları
  • Uluslararası İlişkiler,
  • Siyasi Tarih
  • Devletlerarası Hukuk
  • İç Güvenlik Çalışmaları
  • Göç Çalışmaları
  • Stratejik Yönetim Çalışmaları
  • Afet Yönetimi Çalışmaları
  • Uluslararası Örgütler   ve Bölgesel Kalkınma
  • Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleriyle İlişkileri
  • Türkiye’nin Sınır Ülkelerle Olan İlişkileri
  • Ulusal Bir Güç Olarak Ekonomi Faktörü
  • Uluslararası İlişkilerde Bölgesel Güvenlik
  • Enerji Politikası
  • Uluslararası Terörizm
  • Uluslararası Sistemde Ekonomik-Politik Rekabet
  • Uluslararası Sistemde Stratejik Denge Arayışı
  • Uluslararası İlişkiler Teorisinde Güncel Tartışmalar
  • Uluslararası Göç ve Mülteci Sorunları
  • Kalkınma ve Yönetim İlişkisi